Jaarverslag 2017

Activiteiten Raad van Commissarissen

In 2017 is de Raad van Commissarissen opnieuw nadrukkelijk betrokken geweest bij de ontwikkelingen van Beter Bed Holding en haar dochterondernemingen. Tijdens het verslagjaar heeft de Voorzitter veelvuldig contact gehad met de Directie ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad met de Directie. De Raad heeft vijf maal met de Directie vergaderd. Verder heeft de Raad zes maal via een conference call met de Directie overlegd.

In onderstaande tabel is het aanwezigheidspercentage van commissarissen bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en commissies vermeld. Daar waar commissarissen verhinderd waren de vergadering fysiek bij te wonen, zijn door hen voorafgaand aan de vergaderingen schriftelijk opmerkingen en opinies ten aanzien van de vergaderstukken aangegeven.

Raad van
Commissarissen

Audit-
commissie

Remuneratie-
commissie

De heer D. Goeminne

91% (10/11)

100% (2/2)

100% (1/1)

Mevrouw E. de Groot

91% (10/11)

100% (2/2)

100% (1/1)

De heer A. Slippens

100% (11/11)

100% (1/1)

De heer R. van der Vis

82% ( 9/11)

50% (1/2)

100% (1/1)

De Raad van Commissarissen is door de Directie zowel mondeling als schriftelijk frequent, tijdig en goed geïnformeerd. Daarbij is veel aandacht geschonken aan de operationele resultaten van de diverse formules en de groep, alsook aan de voortgang op de strategische thema’s.

Met de externe accountant is twee keer vergaderd. In maart 2017 zijn de resultaten over 2016, alsook de controlebevindingen besproken. In augustus 2017 zijn de halfjaarcijfers besproken evenals de resultaten van de door de externe accountant uitgevoerde beoordeling van de halfjaarcijfers.

In de vergadering van 14 december 2017 is het budget voor 2018 besproken. Hierin zijn de operationele en financiële doelstellingen van de onderneming opgenomen, alsmede het beleid dat tot het realiseren van deze doelstellingen moet leiden, alle in lijn en binnen het kader van ons strategisch plan ‘From Good to Great 2016-2020’.

In besloten vergaderingen zijn onder meer met medewerking van een externe adviseur het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van de individuele commissarissen, de relatie tot de Directie en de samenstelling van de Raad aan de orde gekomen en geëvalueerd. Het functioneren van de Directie en het remuneratiebeleid zijn uiteraard ook onderwerp van gesprek geweest. Tevens is het functioneren van de bestuurders in een individueel gesprek afgestemd.

De Raad van Commissarissen heeft na een toelichting van haar Auditcommissie de actualisering van de risico-inventarisatie met de Directie besproken. De procedure rond risicoanalyse, risicobeheersing, risicocontrole en de controle door de externe accountant met betrekking tot de AO/IC in het kader van de jaarrekeningcontrole, biedt naar onze overtuiging voldoende zekerheid voor de bestuursverklaring aangaande de werking van het systeem van risicocontrole en risicobeheersing.

Na de aankondiging van Ton Anbeek op 14 juli 2017 dat hij de onderneming wenste te verlaten, heeft de Raad van Commissarissen een zorgvuldig traject gestart ter invulling van de ontstane vacature. Begin 2018 is overeenstemming bereikt met de nieuw aan te stellen CEO, John Kruijssen. Wij bedanken Ton Anbeek voor zijn bijdrage van de afgelopen jaren aan de ontwikkeling van de Beter Bed Holding Groep.