Jaarverslag 2017

Algemeen

De Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw E.A. de Groot en de heren D.R. Goeminne (Voorzitter), A.J.L. Slippens (Vicevoorzitter) en W.T.C. van der Vis. De curricula vitae van de Commissarissen vindt u terug onder Raad van Commissarissen. Conform de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code zijn alle commissarissen onafhankelijk.

Commissarissen zijn benoemd voor een periode die geldt tot en met de dag van de eerste Algemene Vergadering, die vier jaar na de benoeming gehouden wordt. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad op te stellen rooster. Het formele rooster van aftreden is als volgt:

Commissaris

Benoemd

Herbenoemd

Aftreden/herbenoemen

D.R. Goeminne

1 mei 2010

19 mei 2014

AV 2018

A.J.L. Slippens

1 mei 2010

19 mei 2014

AV 2018

E.A. de Groot

1 mei 2011

19 mei 2015

AV 2019

W.T.C. van der Vis

25 april 2013

18 mei 2017

AV 2021

In de Algemene Vergadering van 18 mei 2017 heeft de Voorzitter de aandeelhouders medegedeeld dat de heer Slippens in 2018 zal aftreden. In overeenstemming met bepaling 2.2.2 van de herziene corporate governance code zal in de Algemene Vergadering van 26 april 2018 worden voorgesteld de termijn van de heer Goeminne als Voorzitter met één jaar te verlengen tot en met de Algemene Vergadering van 2019. Dit ter voorkoming van een gelijktijdig vertrek van zowel de Voorzitter als Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en daarmee het verlies van kennis en ervaring alsmede om de transitie naar een nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen te begeleiden.

Resultaten 2017

De Raad van Commissarissen heeft de omzet- en resultaatontwikkeling van Beter Bed Holding van nabij gevolgd en erkent dat de groep in 2017 een wisselend beeld heeft laten zien. De consistente uitvoering van het door de Directie gedefinieerde beleid en de focus op omzetgroei en winstgevendheid stemmen tot gematigde tevredenheid. De Raad van Commissarissen deelt de teleurstelling van de Directie met betrekking tot de tegenvallende resultaten in Duitsland, ondanks de focus en de genomen maatregelen.

Ondanks de lagere resultaten over 2017 blijft de Raad van Commissarissen ervan overtuigd dat de onderneming haar strategie ‘From Good to Great 2016-2020’, gericht op de langetermijnwaardecreatie, ongewijzigd dient voort te zetten.