Jaarverslag 2017

Tot slot

De Raad van Commissarissen is zich bewust van de brede belangen die de onderneming vertegenwoordigt en beseft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van alle bij de onderneming betrokkenen: aandeelhouders, medewerkers, klanten, leveranciers en financiers. In dit verband willen wij u attenderen op de website, www.beterbedholding.nl, waar steeds alle actuele informatie van de onderneming te vinden is.

Ook in 2017 heeft de onderneming in de diverse landen en op meerdere terreinen de gewenste voortgang geboekt. De teleurstellende ontwikkelingen in met name Duitsland, goeddeels het gevolg van externe omstandigheden, doen niet af aan het vele goede dat is gedaan en bereikt binnen de groep als geheel. De Raad van Commissarissen is eenieder binnen de Beter Bed-organisatie erkentelijk voor zijn of haar bijdrage aan het realiseren van de gestelde doelen.

Uden, 1 maart 2018

D.R. Goeminne, Voorzitter
A.J.L. Slippens, Vicevoorzitter
E.A. de Groot
W.T.C. van der Vis