Jaarverslag 2017

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

in duizend €

2017

2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

14.425

26.035

Netto financiële lasten

(406)

(158)

Betaalde winstbelasting

(8.865)

(7.838)

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

12.847

11.168

Kosten personeelsopties

268

301

Mutaties in:

– Voorraden

(3.813)

(2.457)

– Vorderingen

309

(4.345)

– Voorzieningen

(154)

(340)

– Kortlopende verplichtingen (excl. kredietinstellingen)

1.179

11.810

– Overige

(104)

(131)

15.686

34.045

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen (im)materiële vaste activa

(21.384)

(16.534)

Acquisities

-

(3.287)

Desinvesteringen (im)materiële vaste activa

207

325

Mutatie langlopende vorderingen

134

(265)

(21.043)

(19.761)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dividenduitkering

(16.247)

(18.004)

(16.247)

(18.004)

Mutatie nettogeldmiddelen en kasequivalenten

(21.604)

(3.720)

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten begin verslagperiode

21.792

25.512

Nettogeldmiddelen en kasequivalenten einde verslagperiode

188

21.792