Jaarverslag 2017

Geconsolideerde
winst-en-verliesrekening

in duizend €

Toelichting

2017

2016

Netto-omzet

12.

416.426

410.457

Inkoopwaarde

(176.931)

(173.350)

Brutomarge

239.495

57,5%

237.107

57,8%

Personeelskosten

13.

108.262

100.523

Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

15.

12.847

11.168

Overige bedrijfskosten

16.

103.961

99.381

Som der bedrijfslasten

225.070

54,0%

211.072

51,4%

Bedrijfsresultaat (EBIT)

14.425

3,5%

26.035

6,3%

Financiële baten

104

144

Financiële lasten

(510)

(302)

Resultaat voor belastingen

14.019

3,4%

25.877

6,3%

Belastingen

17.

(4.494)

(6.862)

Nettowinst

9.525

2,3%

19.015

4,6%

Winst per aandeel

19.

Winst per aandeel in €

0,43

0,87

Verwaterde winst per aandeel in €

0,43

0,86