Jaarverslag 2018

Toelichting geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

in duizend €, tenzij anders vermeld

  • 1 Materiële vaste activa

    Bedrijfs- terreinen

    Bedrijfs- gebouwen

    Andere vaste bedrijfs- middelen

    Totaal

    Boekwaarde 1 januari 2017

    7.132

    3.983

    26.955

    38.070

    Investeringen

    -

    54

    17.520

    17.574

    Herwaardering

    (20)

    -

    -

    (20)

    Valutacorrecties

    -

    -

    (67)

    (67)

    Desinvesteringen

    (22)

    (11)

    (174)

    (207)

    Afschrijvingen

    -

    (347)

    (10.767)

    (11.114)

    Boekwaarde 31 december 2017

    7.090

    3.679

    33.467

    44.236

    Cumulatieve afschrijvingen

    -

    6.827

    82.232

    89.059

    Cumulatieve herwaardering

    (3.730)

    -

    -

    (3.730)

    Aanschaffingsprijs

    3.360

    10.506

    115.699

    129.565

    Boekwaarde 1 januari 2018

    7.090

    3.679

    33.467

    44.236

    Investeringen

    -

    -

    12.274

    12.274

    Herwaardering

    295

    -

    -

    295

    Valutacorrecties

    -

    -

    18

    18

    Desinvesteringen

    -

    -

    (432)

    (432)

    Afschrijvingen

    -

    (327)

    (13.168)

    (13.495)

    Afwaardering

    -

    -

    (1.639)

    (1.639)

    Boekwaarde 31 december 2018

    7.385

    3.352

    30.520

    41.257

    Cumulatieve afschrijvingen

    -

    7.154

    84.541

    91.695

    Cumulatieve herwaardering

    (4.025)

    -

    -

    (4.025)

    Aanschaffingsprijs

    3.360

    10.506

    115.061

    128.927


    De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

    De cumulatieve herwaardering heeft betrekking op de bedrijfsterreinen die in eigendom zijn. De terreinen zijn in december 2018 getaxeerd door een onafhankelijke taxateur. De taxaties zijn met behulp van de BAR/NAR-methode uitgevoerd.

    Als gevolg van de verkoop van de activiteiten in Spanje is een afwaardering van € 1,2 miljoen verantwoord in 2018. Daarnaast is een afwaardering van € 0,4 miljoen verantwoord in relatie tot de winkelsluitingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland als onderdeel van de herstructurering bij Matratzen Concord.

    Beide afwaarderingen zijn verantwoord in de categorie 'Andere vaste bedrijfsmiddelen'.

    De materiële vaste activa zijn bedoeld voor eigen gebruik.

  • 2 Immateriële vaste activa

    2018

    2017

    Boekwaarde 1 januari

    9.030

    7.002

    Investeringen

    5.054

    3.810

    Valutacorrecties

    (70)

    (49)

    Desinvestering

    (92)

    -

    Afschrijvingen

    (2.148)

    (1.733)

    Afwaardering

    (463)

    -

    Boekwaarde 31 december

    11.311

    9.030

    Cumulatieve afschrijvingen

    13.774

    12.917

    Aanschaffingsprijs

    25.085

    21.947

    De investeringen zijn nader toegelicht in het directieverslag.

    De immateriële vaste activa bestaan uit de geacquireerde merknaam Sängjätten (€ 1,4 miljoen) en licenties en software (€ 9,9 miljoen).

    Als gevolg van de migratie naar een uniform webshopplatform in Nederland en België is een afwaardering van € 0,5 miljoen verantwoord voor het oude platform.

  • 3 Financiële vaste activa

    De financiële vaste activa bestaan enerzijds uit waarborgsommen van € 94 (2017: € 526) en anderzijds uit uitgestelde belastingvorderingen van € 13.273 (2017: € 2.353).

    De waarborgsommen zijn ten behoeve van huurovereenkomsten van winkels. Deze worden gerubriceerd onder de financiële vaste activa vanwege het langlopende karakter.

    De uitgestelde belastingvorderingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

    2018

    2017

    Compensabele verliezen

    12.758

    1.772

    Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

    294

    312

    Verschil fiscale en commerciële waardering pensioen

    221

    253

    Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

    -

    16

    Stand per 31 december

    13.273

    2.353

    Ultimo 2018 is een belastingvordering opgenomen onder de financiële vaste activa van € 12.758 (2017: € 1.772) uit hoofde van toekomstige verliescompensatie. Deze vordering heeft grotendeels betrekking op compensabele verliezen in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Daarnaast is hierin een vordering van € 4,9 miljoen verantwoord in relatie tot de voorgenomen liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje in 2019. Omdat Beter Bed Holding N.V. op basis van de huidige inzichten verwacht deze fiscale verliezen binnen vijf jaar te kunnen compenseren, zijn deze volledig geactiveerd.

    Een bedrag van € 10.356 (2017: € 10.790) aan te compenseren verliezen is niet verantwoord in de balans. Beter Bed Holding N.V. heeft als beleid dat fiscaal compensabele verliezen alleen worden geactiveerd, indien er op basis van een onderbouwde prognose binnen vijf jaar voldoende fiscale resultaten worden gerealiseerd. Compensatie van deze verliezen is op basis van de huidige inzichten onvoldoende waarschijnlijk.

    De niet in de balans verantwoorde fiscaal compensabele verliezen hebben de volgende looptijd:

    Looptijd

     

    1 jaar

    -

    2 tot en met 5 jaar

    -

    6 tot en met 10 jaar

    2.759

    11 tot en met 15 jaar

    -

    Oneindig

    7.597

    Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen in 2018 en 2017 is als volgt:

    2018

    2017

    Stand per 1 januari

    2.353

    1.217

    Via winst-en-verliesrekening

    10.920

    1.136

    Vanuit eigen vermogen

    -

    -

    Stand per 31 december

    13.273

    2.353

  • 4 Voorraden

    Deze post bestaat uit winkelvoorraad € 48.418 (2017: € 58.914) en magazijnvoorraad € 7.261 (2017: € 6.783). De in deze post opgenomen afwaardering in verband met mogelijke incourantheid kan als volgt worden gespecificeerd:

    2018

    2017

    Stand per 1 januari

    1.215

    1.874

    Toevoegingen

    1.062

    1.236

    Onttrekkingen

    (1.507)

    (1.895)

    Stand per 31 december

    770

    1.215

    Gezien de hoogte van de brutomarge, de omloopsnelheden en het feit dat het over het algemeen weinig trendgevoelige producten zijn, is het risico op incourantheid van de voorraad relatief laag. Bij de uitverkoop van incourante voorraden worden doorgaans prijzen gerealiseerd die boven de kostprijs liggen.

    De voorziening voor incourante voorraden heeft met name betrekking op retouren die niet aan de leverancier kunnen worden geretourneerd, beschadigde producten, showroomvoorraad, producten die uit het assortiment gaan en producten met een zeer lage omloopsnelheid. Bij ieder van deze categorieën wordt een inschatting gemaakt van de directe opbrengstwaarde. Indien de boekwaarde hoger ligt dan de directe opbrengstwaarde wordt de voorraad voor dit verschil afgewaardeerd.

    De totale boekwaarde van de voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen, bedraagt € 3.009 (2017: € 5.492). De directe opbrengstwaarde van deze voorraad bedraagt € 2.239 (2017: € 4.277). Daarmee bedraagt het percentage van voorraad waarover een risico van incourantheid wordt gelopen ten opzichte van de totale voorraad 5,3% (2017: 8,2%).

  • 5 Vorderingen

    Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs die gelijk is aan de nominale waarde. De verkopen in de winkels en de uitleveringen van orders worden contant afgewikkeld. De vorderingen betreffen voornamelijk groothandelsdebiteuren en vorderingen op leveranciers uit hoofde van overeengekomen bonussen.

    Voor de groothandelsdebiteuren is een voorziening opgenomen van € 8 (2017: € 13). Dit is 2,6% (2017: 1,7%) van de vorderingen waarvan de afgesproken betalingstermijn is verstreken.

  • 6 Geldmiddelen en kasequivalenten

    De geldmiddelen en kasequivalenten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

    2018

    2017

    Banksaldi

    2.842

    15.557

    Kasmiddelen

    470

    407

    Gelden onderweg

    2.861

    1.705

    Geldmiddelen en kasequivalenten in de geconsolideerde balans

    6.173

    17.669

    Schulden aan kredietinstellingen

    (22.998)

    (17.481)

    Geldmiddelen en kasequivalenten in het geconsolideerd kasstroomoverzicht

    (16.825)

    188

  • 7 Eigen vermogen

    Het verloop van de posten in het eigen vermogen is weergegeven in het geconsolideerd mutatie-overzicht eigen vermogen. De onderneming heeft een maatschappelijk kapitaal van € 2.000 verdeeld in 100 miljoen gewone aandelen van € 0,02 nominaal.

    Het verloop van het aantal geplaatste en volgestorte aandelen en het verloop van het aantal aandelen in portefeuille is als volgt:

    2018

    2017

    Geplaatste en volgestorte aandelen per 1 januari

    21.955.562

    21.955.562

    Emissie door uitoefening personeelsopties

    -

    -

    Geplaatste en volgestorte aandelen per 31 december

    21.955.562

    21.955.562

    Aandelen in portefeuille per 1 januari

    -

    -

    Inkoop gedurende het jaar

    -

    -

    (Her)uitgifte door uitoefening van opties

    -

    -

    Verkoop aandelen in portefeuille

    -

    -

    Aandelen in portefeuille per 31 december

    -

    -

    De herwaarderingsreserve heeft betrekking op bedrijfsterreinen.

  • 8 Voorzieningen

    In relatie tot de herstructurering van Matratzen Concord in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is per 31 december 2018 een voorziening van € 5,0 miljoen verantwoord. Dit bedrag heeft betrekking op de afkoop van arbeidsovereenkomsten en huurcontracten. De Groep verwacht dat het grootste deel van deze overeenkomsten in 2019 wordt afgewikkeld.

    Voor de langlopende huurcontracten, die betrekking hebben op de exploitatie van filialen die zijn gestaakt, is een voorziening voor verlieslatende contracten gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op de huurprijs en de resterende looptijd, waarbij rekening is gehouden met een onderverhuurkans en een opslag voor servicekosten.

    De voorziening laat zich als volgt specificeren:

    2018

    2017

    Stand per 1 januari

    121

    275

    Toevoeging

    4.999

    -

    Onttrekkingen

    (77)

    (154)

    Stand per 31 december

    5.043

    121

    Waarvan kortlopend (in overige schulden)

    4.040

    77

    Totaal voorzieningen

    1.003

    44

  • 9 Uitgestelde belastingverplichtingen

    De uitgestelde belastingverplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van voorraden en vaste activa in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Deze verschillen hebben een langlopend karakter.

    De uitgestelde belastingverplichtingen aan het einde van het verslagjaar worden als volgt nader gespecificeerd:

    2018

    2017

    Verschil fiscale en commerciële waardering (im)materiële vaste activa

    1.743

    1.609

    Herwaardering van bedrijfsterreinen

    825

    932

    Verschil fiscale en commerciële waardering voorraad

    835

    770

    Verschil fiscale en commerciële verwerking huurverplichtingen

    49

    72

    Totaal

    3.452

    3.383

    Het verloop van deze post in 2018 en 2017 is als volgt:

    2018

    2017

    Stand per 1 januari

    3.383

    2.154

    Via winst-en-verliesrekening

    177

    1.229

    Vanuit eigen vermogen

    (108)

    -

    Stand per 31 december

    3.452

    3.383

  • 10 Kortlopende verplichtingen

    De vennootschap heeft ten behoeve van de financiering van de groep rekening-courantfaciliteiten van in totaal € 40,5 miljoen beschikbaar. Verder zijn faciliteiten beschikbaar voor het verstrekken van garanties ten bedrage van € 7,9 miljoen.

    Ten behoeve van de rekening-courantfaciliteiten hebben de vennootschap en haar dochtermaatschappijen zich verbonden om hun activa niet zonder voorafgaande toestemming van de kredietverstrekkers met enig zekerheidsrecht te bezwaren.

    Onderdeel van genoemde rekening-courantfaciliteiten zijn twee gecommitteerde faciliteiten ten bedrage van € 10,0 miljoen elk, die een looptijd hebben tot en met respectievelijk 10 juli 2020 en 15 juli 2020. Er zijn geen zekerheden verstrekt voor de gecommitteerde faciliteiten. De belangrijkste voorwaarden van de kredietfaciliteiten zijn een minimale solvabiliteit van 25% en een ratio van netto-rentedragende schuld gedeeld door EBITDA van maximaal 2,5. De ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA is aan het eind van 2018 niet gemeten om reden van een eenmalig aangepaste manier van meten van de afspraken met de banken. De afspraak met de banken was aangepast naar het minimaal moeten leveren van een absolute EBITDA. De eenmalig aangepaste afspraak is gerealiseerd en vanaf 30 juni 2019 zal de oorspronkelijke ratio tussen netto-rentedragende schuld en EBITDA met een maximale toegestane ratio van 2,5 weer gemeten worden.

    Aan het einde van het verslagjaar werd voor een bedrag van € 23,0 miljoen (2017: € 17,5 miljoen) gebruikgemaakt van de rekening-courantfaciliteiten. Daarnaast werd hiervan gebruikgemaakt voor het verstrekken van bankgaranties ten behoeve van huurverplichtingen ten bedrage van € 0,7 miljoen (2017: € 0,5 miljoen). Van de faciliteiten specifiek beschikbaar voor het verstrekken van garanties was ultimo 2018 € 6,8 miljoen (2017: € 6,7 miljoen) in gebruik.

    De overige schulden laten zich als volgt specificeren:

    2018

    2017

    Aanbetalingen

    12.050

    11.977

    Reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen

    8.512

    8.413

    Voorzieningen

    4.040

    77

    Overige

    4.599

    3.393

    Totaal

    29.201

    23.860

    In de post reservering personeelskosten en personeelsuitkeringen is een pensioenverplichting opgenomen voor een voormalig werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,4 miljoen (2017: € 1,4 miljoen) is berekend op actuariële basis.

  • 11 Financiële verplichtingen

    tot 3 maanden

    3 tot 12 maanden

    1 tot 5 jaar

    2018

    Handelsschulden

    24.409

    -

    -

    Kredietinstellingen

    22.998

    -

    -

    Totaal

    47.407

    -

    -

    2017

    Handelsschulden

    30.629

    -

    -

    Kredietinstellingen

    17.481

    -

    -

    Totaal

    48.110

    -

    -

    De marktwaarde van de financiële verplichtingen is bij benadering gelijk aan de geamortiseerde kostprijs.

  • 12 Informatie per geografisch gebied

    Omzet per land

    2018

    %

    2017

    %

    Duitsland

    185.523

    47

    202.426

    50

    Nederland

    151.858

    38

    149.052

    36

    Overige landen

    60.385

    15

    58.546

    14

    Correctie intercompany

    (1.435)

    -

    (1.239)

    -

    Totaal

    396.331

    100

    408.785

    100


    (Im)materiële vaste activa per land

    2018

    2017

    Nederland

    25.969

    25.285

    Duitsland

    17.650

    19.482

    Overige landen

    8.949

    8.499

    Totaal

    52.568

    53.266

  • 13 Personeelskosten

    In de bedrijfslasten zijn de volgende loon- en salariscomponenten opgenomen:

    2018

    2017

    Lonen en salarissen

    90.234

    86.389

    Sociale lasten

    16.526

    15.582

    Pensioenpremies

    3.412

    3.581

    Personeelsopties

    83

    268

    Totaal

    110.255

    105.820

    De pensioenpremies hebben vrijwel uitsluitend betrekking op toegezegde bijdrageregelingen of als zodanig aangemerkte regelingen. De kosten voor personeelsopties hebben voor € 28 betrekking op de huidige en gewezen bestuurders van de onderneming (2017: € 116).

    Gemiddeld aantal werknemers

    Bij de in de consolidatie betrokken ondernemingen waren in 2018 gemiddeld 2.807 werknemers (Fte) in dienst (2017: 2.728):

    2018

    2017

    Duitsland

    1.651

    1.667

    Nederland

    749

    711

    Oostenrijk

    155

    155

    Zwitserland

    133

    109

    Zweden

    94

    68

    België

    25

    18

    Totaal

    2.807

    2.728

  • 14 Optieprogramma

    De opties hebben een langetermijnkarakter en kunnen worden uitgeoefend mits de resultaatdoelstelling bereikt is. Vanaf 2013 zijn de kosten van het optieprogramma berekend met behulp van een gecombineerd model van Black & Scholes en Monte Carlo-simulaties. Hierna volgt een overzicht van de details van de verstrekte en nog uitstaande opties alsmede de gehanteerde waarden in het model van Black & Scholes.

    Vanaf de optieserie 2013 wordt in de eerste drie jaar na uitgifte van de toegekende opties telkenmale per jaar 33,3% van de opties onvoorwaardelijk indien de 'Total Shareholder Return' (TSR = koerswinst vermeerderd met het uitgekeerde dividend) van Beter Bed Holding N.V. beter is dan de 'Total Shareholder Return' van de AScX met het jaar van uitgifte als basis. Daarnaast dient de werknemer na drie jaar nog in dienst te zijn. Uitoefening van de opties kan uitsluitend geschieden na drie jaar indien voldaan wordt aan deze voorwaarden.

    In 2016 is het optieprogramma in opzet gewijzigd. De opties worden onvoorwaardelijk ineens drie jaar na uitgifte (in tegenstelling tot telkenmale per jaar 33,3%). Daarnaast wordt de TSR van Beter Bed Holding N.V., die na drie jaar is bereikt, afgezet tegen de TSR van een negental relevante binnenlandse en buitenlandse beursgenoteerde bedrijven, die tezamen een peergroup vormen. De Directie van Beter Bed Holding N.V. is verplicht de in enig jaar verkregen aandelen uit hoofde van het optieprogramma gedurende vier jaar aan te houden. Tot 2016 blijft het oude optiebeleid/optiecontract gelden voor de reeds toegekende opties.

    Vanaf de 2013-serie betekent dit dat bij de berekening wordt uitgegaan van verschillende Black & Scholes-waarden, risicovrije rentevoeten en volatiliteitpercentages. De bandbreedte van deze percentages zijn opgenomen in onderstaande tabel.

    2018 Tekenopties

    2018

    2017

    2016

    2014

    Aantal verstrekt

    100.000

    37.500

    128.500

    197.500

    166.700

    Aantal uitstaand

    100.000

    27.500

    5.000

    5.000

    12.000

    Waarde per optie in €

    0,31

    1,11

    1,54

    2,44

    1,78 - 1,93

    Uitoefenen vanaf

    01-04-2021

    26-04-2021

    18-05-2020

    19-05-2019

    19-05-2017

    Uitoefenen tot en met

    31-03-2022

    25-04-2023

    17-05-2022

    18-05-2021

    19-05-2019

    TSR > AScX

    N.v.t.

    -

    -

    -

    Deels

    TSR > Peer Group

    N.v.t.

    -

    -

    -

    33,3%

    Aandelenkoers in € op toekenningsdatum

    9,31

    9,04

    15,78

    20,00

    17,37

    Uitoefenkoers in €

    13,06

    8,24

    15,53

    19,99

    17,37

    Verwachte looptijd

    4 jaar

    5 jaar

    5 jaar

    5 jaar

    5 jaar

    Risicovrije rentevoet (%)

    (0,25)

    0,03

    (0,27)

    (0,52)

    0,78 - 0,46

    Volatiliteit (%)1

    23,17

    22,80

    22,10

    25,40

    27,50 - 21,94

    Dividend yield (%)

    4,71

    4,70

    4,40

    3,40

    5,20

    1. 1 De verwachte volatiliteit is gebaseerd op de eindemaandsslotkoersen over de meest recente periode met een lengte gelijk aan de verwachte looptijd met een maximum van vijf jaar.

    In 2018 zijn 204.066 opties vervallen doordat een aantal optiegerechtigde medewerkers voortijdig uit dienst is gegaan. Daarnaast zijn in 2018 in totaal 1.666 opties vervallen doordat de looptijd is verstreken. Verder is een deel van de opties komen te vervallen doordat niet aan de vestingcondities is voldaan. Het betreft hier de serie 2015 deel III en daarmee is de gehele 2015 optieserie vervallen. Tot slot zijn in 2018 137.500 nieuwe opties verstrekt.

  • 15 Afschrijvingen en afwaarderingen

    2018

    2017

    Afschrijvingen en afwaarderingen materiële vaste activa

    13.690

    10.833

    Afschrijvingen en afwaarderingen immateriële vaste activa

    2.497

    1.726

    Totaal afschrijvingen en afwaarderingen

    16.187

    12.559    De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zijn als volgt:

    Bedrijfsterreinen

    0%

    Bedrijfsgebouwen

    3,33%

    Andere vaste bedrijfsmiddelen

    10% tot 33%

    Immateriële bedrijfsmiddelen

    5% tot 33%

  • 16 Overige bedrijfskosten

    De overige bedrijfskosten bestaan voor € 54,1 miljoen uit huurkosten en leasekosten (2017: € 49,3 miljoen). Het restant van deze kosten betreft voornamelijk marketingkosten van € 21,1 miljoen (2017: 15,0 miljoen), algemene kosten van € 17,0 miljoen (2017: € 13,9 miljoen) en overige huisvestingskosten van € 15,2 miljoen (2017: 14,6 miljoen).

  • 17 Belastingen

    De aansluiting tussen de belastingdruk en de uitkomst van de berekening van de winst voor belasting vermenigvuldigd met het nominale belastingtarief in Nederland is per 31 december als volgt:

    2018

    2017

    Resultaat voor belastingen uit voortgezette activiteiten

    (24.843)

    15.322

    Tegen het nominale tarief in Nederland: 25,0% (2017: 25,0%)

    6.211

    (3.830)

    Aanpassing winstbelasting vorige jaren

    (2.438)

    (60)

    Permanente verschillen

    3.074

    79

    Niet-opgenomen toekomstige verliescompensatie

    (1.516)

    (633)

    Toekomstige verliescompensatie

    -

    120

    Effect van belastingtarieven buiten Nederland

    908

    (170)

    Tegen een effectief belastingtarief van 25,1% (2017: 29,3%)

    6.239

    (4.494)

    Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

    6.239

    (4.494)

    Het effectieve belastingtarief daalt in 2018 naar 25,1% (2017: 29,3%). Beter Bed Holding N.V. heeft een belastingbate van € 4,9 miljoen verantwoord als permanent verschil in relatie tot de voorgenomen liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje in 2019. De liquidatieverliesregeling is onderdeel van de Nederlandse VPB-wetgeving. Daarnaast is een belastinglast van € 2,5 miljoen verantwoord als aanpassing winstbelasting vorige jaren in relatie tot de uitkomst van een belastingonderzoek in Duitsland. Dit heeft betrekking op intercompanyleningen en hieraan gekoppelde interestpercentages over de periode 2011-2016.


    De belastingpost in de winst-en-verliesrekening is als volgt samengesteld:

    2018

    2017

    Belasting over lopend jaar

    8.677

    (4.527)

    Aanpassing winstbelasting vorige jaren

    (2.438)

    (60)

    Tijdelijke verschillen

    -

    93

    Winstbelasting opgenomen in de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

    6.239

    (4.494)

  • 18 Niet-voortgezette activiteiten

    2018

    2017

    Omzet

    6.310

    7.641

    Inkoopwaarde

    (3.453)

    (4.007)

    Brutomarge

    2.857

    3.634

    Totale kosten

    (7.503)

    (4.937)

    Nettoverlies uit niet-voortgezette activiteiten

    (4.646)

    (1.303)

    Met ingang van 1 november 2018 zijn de activiteiten van El Gigante del Colchón verkocht, als gevolg van de aankondiging van 27 juli 2018 dat Beter Bed Holding N.V. in de tweede helft van 2018 de mogelijkheden van een overdracht van de exploitatie zou onderzoeken. Door middel van een activatransactie zijn alle winkels en personeelsleden gerelateerd aan de exploitatie naar de kopende partij getransfereerd. De liquidatie van de juridische entiteiten in Spanje is voorzien in 2019.

    2018

    2017

    Kasstroom uit operationele activiteiten

    (2.640)

    (1.014)

    Kasstroom uit investeringsactiviteiten

    (692)

    (238)

    Nettokasstroom

    (3.332)

    (1.252)

  • 19 Remuneratie bestuurders en commissarissen

    De remuneratie van bestuurders in 2018 en 2017 is als volgt:

    2018

    Salaris

    Variabele beloning

    Pensioen

    Personeels- opties

    Sociale
    lasten

    Mobiliteits-
    kosten

    Totaal

    A.J.G.P.M. Kruijssen1

    338

    142

    101

    8

    8

    41

    638

    H.G. van den Ochtend2

    85

    43

    21

    -

    3

    4

    156

    B.F. Koops3

    149

    -

    37

    20

    10

    8

    224

    Totaal

    572

    185

    159

    28

    21

    53

    1.018

    1. 1 Vanaf 1-4-2018.
    2. 2 Vanaf 1-9-2018.
    3. 3 Van 1-1-2018 tot en met 31-7-2018.

    2017

    Salaris

    Variabele beloning

    Pensioen

    Personeels-
    opties

    Sociale
    lasten

    Mobiliteits-
    kosten

    Totaal

    A.H. Anbeek1

    297

    -

    89

    52

    14

    10

    462

    B.F. Koops

    255

    56

    64

    64

    17

    16

    472

    Totaal

    552

    56

    153

    116

    31

    26

    934

    1. 1 Van 1-1-2017 tot en met 31-10-2017.

    De variabele beloningen hebben betrekking op het jaar waaronder ze zijn gerubriceerd en opgenomen in de kosten van dat jaar. De maximale variabele beloning over 2018 bedraagt voor de CEO 60% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 50% voor kwantitatieve doelen en 50% voor kwalitatieve doelen). Voor de CFO geldt een maximale variabele beloning van 50% van het bruto vaste jaarsalaris (gesplitst in 40% voor kwantitatieve doelen en 60% voor kwalitatieve doelen). Bij zowel de CEO als de CFO zijn in 2018 bij de benoeming afspraken gemaakt ten aanzien van de hoogte van de variabele beloning in 2018. De verantwoorde variabele beloning in 2018 is de contractueel overeengekomen, gegarandeerde bonus voor 2018.


    De bij de personeelsopties vermelde kosten betreffen de in dat jaar in de winst-en-verliesrekening verantwoorde bedragen.


    De heer Kruijssen bezit aan het eind van het boekjaar 10.000 aandelen van Beter Bed Holding.

    De remuneratie van commissarissen in 2018 en 2017 is als volgt:

    2018

    2017

    D.R. Goeminne

    40

    40

    H.C.M. Vermeulen

    17

    -

    A. Beyens

    3

    -

    P.C. Boone

    3

    -

    B.E. Karis

    3

    -

    E.A. de Groot 1

    28

    30

    W.T.C. van der Vis¹

    28

    30

    A.J.L. Slippens¹

    9

    26

    Totaal

    131

    126

    1. 1 Afgetreden in 2018.

    Leden van de Raad van Commissarissen hebben noch aandelen noch uitoefenbare opties op aandelen van Beter Bed Holding.

  • 20 Winst per aandeel

    Het verlies van € 23,3 miljoen gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 21.955.562 betekent een winst per aandeel van € (1,06) in het verslagjaar (2017: € 0,43). Het aantal aandelen voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel bedraagt eveneens 21.955.562. Dit resulteert in een verwaterde winst per aandeel van € (1,06) ten opzichte van € 0,43 in 2017.

    De winst per aandeel en de verwaterde winst per aandeel van de voortgezette activiteiten bedragen respectievelijk € (0,85) en € (0,85) ten opzichte van respectievelijk € 0,49 en € 0,49 in 2017.

  • 21 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

    De onderneming is langlopende huur- en leaseverplichtingen aangegaan inzake bedrijfspanden en overige bedrijfsmiddelen. Op balansdatum kan de minimale verplichting als volgt worden weergegeven:

    Looptijd

    2019

    2020

    2021

    2022

    2023

    na 2023

    Huurovereenkomsten

    42.521

    34.601

    25.540

    13.701

    6.209

    5.263

    Leaseovereenkomsten

    2.825

    2.247

    1.432

    709

    370

    173

    Totaal

    45.346

    36.848

    26.972

    14.410

    6.579

    5.436

    Voor de Benelux zijn de huurovereenkomsten voor bedrijfspanden voornamelijk langlopend (vijf tot tien jaar) met mogelijkheid tot verlenging. De huurovereenkomsten voor Matratzen Concord worden merendeels voor een termijn van vijf tot tien jaar aangegaan, waarbij een clausule wordt opgenomen dat de overeenkomst gedurende de eerste twee jaar kosteloos kan worden beëindigd.

    In het verslagjaar is een bedrag van € 51,0 miljoen (2017: € 46,5 miljoen) verwerkt in de winst-en-verliesrekening uit hoofde van huurovereenkomsten onroerend goed en een bedrag van € 3,1 miljoen (2017: € 2,8 miljoen) uit hoofde van leaseovereenkomsten overige bedrijfsmiddelen.

  • 22 Kosten controle jaarrekening

    De kosten in rekening gebracht voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door de controlerend accountant PwC Accountants bedragen:

    2018

    2017

    Controle van de jaarrekening

    343

    265

    Andere niet-controleopdrachten

    41

    16

    Totaal

    384

    281

    De kosten voor controle van de jaarrekening en andere niet-controleopdrachten door PwC Accountants in Nederland bedragen € 238 (2017: € 130).

    De andere niet-controleopdracht in 2018 betreft de beoordeling van de halfjaarcijfers.

  • 23 Verbonden partijen

    De in het hoofdstuk grondslagen van consolidatie vermelde vennootschappen zijn betrokken in de consolidatie van Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen.

    Beter Bed Holding N.V. heeft voor alle Nederlandse groepsmaatschappijen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven ten behoeve van uit rechtshandelingen van deze groepsmaatschappijen voortvloeiende verplichtingen. Op grond van deze garantieverklaringen is door deze groepsmaatschappijen gebruikgemaakt van de ontheffingsmogelijkheden, zoals vermeld in artikel 403 lid 1 en 3 van Titel 9 Boek 2 BW.

    De financiële relaties tussen Beter Bed Holding N.V. en haar deelnemingen bestaan nagenoeg geheel uit het ontvangen van dividenden en het ontvangen van rente op verstrekte leningen.

    In 2018 zijn er geen transacties geweest tussen de vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste 10% van de aandelen in de vennootschap houden, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende personen.

  • 24 Gebeurtenissen na balansdatum

    In de tijd tussen het einde van het verslagjaar en het opmaken van deze jaarrekening hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan waarvan melding zou moeten worden gemaakt.