Jaarverslag 2017

Vennootschappelijke jaarrekening

 • Vennootschappelijke balans

  Per 31 december

  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2017

  2016

  Vaste activa

  Materiële vaste activa

  2

  -

  Immateriële vaste activa

  151

  138

  Financiële vaste activa

  1.

  185.783

  184.474

  Totaal vaste activa

  185.936

  184.612

  Vlottende activa

  Vorderingen

  2.

  5.340

  4.966

  Geldmiddelen en kasequivalenten

  3.

  -

  -

  Totaal vlottende activa

  5.340

  4.966

  Totaal activa

  191.276

  189.578  in duizend € (voor verwerking voorstel winstbestemming)

  Toelichting

  2017

  2016

  Eigen vermogen

  4.

  Geplaatst kapitaal

  439

  439

  Agioreserve

  18.434

  18.434

  Reserve omrekeningsverschillen

  673

  913

  Herwaarderingsreserve

  2.797

  2.812

  Overige reserves

  38.316

  35.265

  Onverdeelde winst

  9.525

  19.015

  Totaal eigen vermogen

  70.184

  76.878

  Verplichtingen

  Voorzieningen

  5.

  9.912

  14.770

  Kortlopende schulden

  6.

  111.180

  97.930

  Totaal verplichtingen

  121.092

  112.700

  Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  191.276

  189.578

 • Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening

  in duizend €

  2017

  2016

  Inkoopwaarde

  2.234

  2.638

  Brutomarge

  2.234

  2.638

  Personeelskosten

  1.118

  1.305

  Afschrijvingen en afwaarderingen vaste activa

  46

  45

  Overige bedrijfskosten

  1.465

  1.419

  Som der bedrijfslasten

  2.629

  2.769

  Bedrijfsresultaat (EBIT)

  (395)

  (131)

  Financiële baten

  6.672

  6.555

  Financiële lasten

  (486)

  (391)

  Resultaat voor belastingen

  5.791

  6.033

  Belastingen

  (880)

  (1.606)

  Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

  4.614

  14.588

  Nettowinst

  9.525

  19.015