Jaarverslag 2017

Voorwoord

Geachte lezer,

Beter Bed Holding heeft in het jaar 2017 een wisselend beeld laten zien. Net als in 2016 waren de door de landen geleverde prestaties sterk verschillend en bleef met name in de Duitstalige landen de omzet achter, wat in schril contrast stond met de opnieuw hogere omzetten in de Benelux.

De groep als geheel realiseerde uiteindelijk een hogere omzet met licht dalende marges en hogere kosten, als gevolg waarvan het bedrijfsresultaat in 2017 daalde ten opzichte van vorig jaar.

In de Benelux duurde het succes van Beter Bed, en in Nederland dat van Beddenreus, onverminderd voort. Omzetten en marges verbeterden en de focus op retailmarketing, met als speerpunt klanttevredenheid, bleef zijn vruchten afwerpen.

Dit is, naast een succesvolle executie van de strategie ‘From Good to Great’, mede het gevolg van aanhoudend gunstige macro-economische ontwikkelingen. Daarnaast is er nog steeds sprake van een grote vraag naar woningen op de huizenmarkt, een groot consumentenvertrouwen en hoge koopbereidheid.

In Duitsland kon Matratzen Concord in de eerste helft van 2017 de negatieve trend van dalende bezoekersaantallen goeddeels keren. Deze trend kon niet worden voortgezet in de tweede helft van 2017 waarbij met name in het vierde kwartaal leveranciersgerelateerde problemen in de branche en de daarmee samenhangende aandacht in de pers tot sterk dalende bezoekersaantallen leidden. Dit laatste was met name in de maanden oktober en november het geval, in lijn met de ervaringen in de markt. In december zag Matratzen Concord de bezoekersaantallen weer herstellen.

Matratzen Concord Oostenrijk moest in 2017 omzet prijsgeven, nadat zij in 2016 had kunnen profiteren van de uitbreiding van het winkelbestand met de overname van BettenMax. Matratzen Concord Zwitserland daarentegen profiteerde juist van de zwakke vergelijkingsbasis uit 2016, toen de wisselkoersaanpassingen de koopkracht van de gemiddelde consument aantastten. Beide formules werden in het vierde kwartaal van 2017 door dezelfde leveranciersproblemen getroffen als het Duitse zusterbedrijf.

El Gigante del Colchón in Spanje continueerde de groei en zag de omzet stijgen. Sängjätten in Zweden profiteerde van de geslaagde introductie van de (eigen) merkenportefeuille van de groep, zoals die al langere tijd succesvol is in de Benelux. In de loop van 2017 werd duidelijk dat een voldoende winstgevende exploitatie van Literie Concorde in Frankrijk op de korte tot middellange termijn niet waarschijnlijk was. Daarop is besloten de activiteiten van deze formule te beëindigen.

Door met name een toenemend omzetaandeel van boxsprings en textiel daalden de marges op goederen in 2017 op groepsniveau licht. Deze daling kon deels worden gecompenseerd door verbeteringen in condities en aanpassingen in het assortiment. Ook productinnovatie en het doorvoeren van prijsverhogingen hadden een positieve uitwerking op de marges.

In de Benelux stegen de kosten met name door de verdere uitbouw van de omnichannel- en klanttevredenheidactiviteiten en grotere logistieke inspanningen als gevolg van de fors gestegen omzet. In Duitsland leidden de verdere professionalisering van de organisatie (gepaard gaande met reorganisatiekosten) en met name de uitbouw van de omnichannel organisatie tot hogere kosten. Daarnaast werden de marketinginspanningen verhoogd en stegen de afschrijvingskosten door de renovatie van het winkelbestand in Duitsland.

De economische ontwikkelingen blijven in de landen, waarin Beter Bed Holding opereert, voor 2018 onverminderd gunstig. Voor de Benelux zijn wij dan ook optimistisch gestemd vanwege de vele positieve ontwikkelingen in 2017 en de plannen en initiatieven voor 2018. Matratzen Concord gaat in 2018 van start met een vernieuwd management. Ook is het merendeel van de winkels verbouwd en de introductie van boxsprings afgerond. Nu ook een nieuw webshopplatform is geïmplementeerd en een uitgebreide, vernieuwde marketingcampagne van start gaat, moet Matratzen Concord in staat zijn de consument weer naar haar winkels en webshops te bewegen.

Beter Bed Holding houdt onverminderd vast aan haar strategisch plan ‘From Good to Great 2016-2020’, waarbij de aandacht gericht blijft op maximalisatie van de klanttevredenheid in een omnichannel omgeving. Binnen de kaders van de strategie heeft in 2017 een herijking van de MVO-doelstellingen plaatsgevonden.

Op 14 juli 2017 heeft CEO Ton Anbeek te kennen gegeven Beter Bed Holding te gaan verlaten om zijn carrière elders voort te zetten. Op 31 oktober 2017 kwam daarmee een einde aan een periode van zeven jaar, waarin Ton met veel inzet en betrokkenheid heeft gewerkt aan het succes van Beter Bed Holding. Met de komst per 1 april 2018 van onze nieuwe CEO, John Kruijssen, is Beter Bed Holding weer op sterkte en kunnen wij gezamenlijk werken aan het verder uitbouwen van de groep.

Het afgelopen jaar heeft de onderneming, ondanks de moeilijke omstandigheden in Duitsland, op tal van terreinen en in alle landen voortgang geboekt bij de uitbouw van de organisatie en het verstevigen van haar positie in de diverse markten. Wij zijn onze medewerkers bijzonder erkentelijk voor de bijdrage, die zij individueel en in teamverband hebben geleverd.

Met vriendelijke groet,

 

Bart Koops,
CFO

Uden, 1 maart 2018

Op de jaarverslagwebsite is een eco-versie van het jaarverslag beschikbaar.